Obchodní podmínky2023-10-24T14:14:38+00:00

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Compo Interiéry s. r. o., se sídlem Růžová 1522/16, Nové Město, 110 00  Praha 1, IČO 030 56 279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu  C, vložce 226760 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).

1.2. Všeobecné smluvní a dodací podmínky dodavatele upravují rámcové podmínky pro realizaci dodávky a případné montáže produktů, s nimiž prodávající obchoduje a vztahují se jak na smlouvy kupní, tak na smlouvy o dílo.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Vymezení pojmů

2.1. Prodávající se nachází v právním postavení „dodavatele“ nebo „zhotovitele“.

2.2. Kupujícím se rozumí osoba, která projevila zájem o uzavření smlouvy s prodávajícím.

2.3. Kupujícím se rozumí osoba, která uzavřela s prodávajícím smlouvu, tj. osoba v právním postavení kupujícího či objednatele.

2.4. Smlouvou se rozumí buď dohoda uzavřená postupem podle čl. 4 (Uzavírání smluv), nebo dohoda uzavřená jinak v souladu s platnými zákonnými pravidly.

2.5. Montáží se rozumí zejména zabudování a úprava dodaných výrobků a zařízení (nábytku, dveří, zárubní, podlah, parapetů apod.).

2.6. Písemností se rozumí listina, nebo zpráva odeslaná e-mailem, pokud lze identifikovat její obsah a osobu, která zprávu odeslala.

3. Uzavírání kupní smlouvy

3.1. Prodávající vyhotoví podle písemně či ústně sdělených požadavků kupujícího návrh na uzavření smlouvy.

3.2. Aby se jednalo o platný návrh na uzavření smlouvy, musí obsahovat sám nebo ve spojení s jinými listinami alespoň:
a) označení a co nejpřesnější popis odebíraného zboží či služby (montáže);
b) údaj ceny bez DPH a výši DPH;
c) dodacími podmínkami.

3.3. Kupující se zavazuje, že před uzavřením smlouvy seznámit se s dodacími podmínkami uvedenými v odst. 3.2., písm. c). Podpisem smlouvy kupující potvrzuje, že se s dodacími podmínkami uvedenými v odst. 3.2., písm. c) seznámil a že s nimi souhlasí.

3.4. Dle platného občanského zákoníku uplatňuje prodávající výhradu vlastnického práva. Dodané zboží je výlučným vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody přechází na kupujícího již převzetím zboží.

4. Ustanovení o koupi a prodeji

4.1. Na základě uzavřené smlouvy dodá prodávající kupujícímu zboží v ní uvedené a převede na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

4.2. Prodávající dodá zboží ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při překročení dodací lhůty je zákazník oprávněn požadovat sjednanou smluvní pokutu, pokud byla ve smlouvě ujednána.
4.3. Ustanovení odst. 4.2. se nepoužije, pokud k překročení dodací lhůty došlo z důvodů na straně kupující nebo z důvodů vylučujících odpovědnost (zejména vyšší moc dle článku 14).

4.4. Je-li prodávající v prodlení s plněním svého závazku více než třicet (30) dnů, považuje se to za podstatné porušení smlouvy.

4.5. O překročení dodací lhůty je povinen prodávající kupujícího bezodkladně informovat.

4.6. Kupující zaplatí za zboží cenu uvedenou ve smlouvě.

4.7. Před zaplacením celé ceny nepřejde na kupujícího vlastnické právo k předmětu smlouvy. Do doby zaplacení celé kupní ceny a přechodu vlastnického práva nesmí kupující zboží zpracovat nebo prodat, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

4.8. Prodávající může umožnit kupujícímu vrátit zboží, a to za předpokladu, že zboží není nijak poškozeno není zamontováno, pevně spojeno se stavbou nebo použito. Vrácení zboží není nárokovatelné a je závislé na vůli prodávajícího. Při vrácení zboží bude prodávajícím účtován poplatek za vrácení zboží ve výši 20% z původní ceny bez DPH, s čímž kupující vyslovuje souhlas tím, že zboží vrátí prodávajícímu.

5. Kvalita výrobků

5.1. Prodávající prohlašuje, že jím dodávané zboží bylo vyrobeno v souladu s platnou legislativou a v souladu s platnými normami ČSN, případně DIN na území České republiky.

6. Odpovědnost za vady dodávaného zařízení

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá za to, že zboží je v souladu s podmínkami, které vyplývají ze smlouvy, a že zboží při převzetí kupujícím nemá vady.

6.3. Odpovědnost za vady instalace je upravena těmito podmínkami samostatně.

7. Podstatné vady dodávaného zboží

7.1. Zákazník je povinen zajistit prohlídku zboží do jednoho (1) dne od data vyskladnění ze skladu prodávajícího. Individuálně mohou strany dohodnout jinou lhůtu k prohlídce zjevných vad. Takováto jiná lhůta musí být sjednána písemně.

7.2. Má-li zboží vady podstatné, tj, o nichž prodávající při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že zákazník by smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal, zejména vady počtu kusů a balení, je zákazník povinen okamžitě po jejich zjištění odeslat dodavateli písemnost, ve které oznámí prodávajícímu vady; součástí tohoto oznámení je:
a) přesná identifikaci dodávaného zboží s uvedením čísla smlouvy nebo číslo výdejky;
b) popis a rozsah vady;
c) fotodokumentace, z níž je zřejmá povaha a rozsah vad, je-li pořízení fotodokumentace možné s ohledem na povahu vady;
d) uvede volbu svého nároku z odpovědnosti za vady podle článku 13 pro případ, že bude reklamace oprávněná.

7.3. Nemá-li oznámení vad náležitosti podle odst. 7.2., nejedná se o účinné oznámení vady.

7.4. Své stanovisko k reklamaci je povinen prodávající oznámit do deseti (10) pracovních dnů od doručení oznámení podle odst. 7.2.

7.5. Odpovědnost za vady uvedené v tomto článku nevzniká, jestliže byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nelze přičítat prodávajícímu, rovněž se nevztahuje na případy, kdy dojde ke vzniku vady nesprávnou manipulací, či skladováním zboží v rozporu s návodem obsluze, nebo jinými podmínkami stanovenými výrobcem, které kupující nemohl neznat.

8. Ostatní vady dodávaného zboží a záruka

8.1. Prodávající zaručuje plnou funkčnost dodávaného zboží po dobu dvacet čtyři (24) měsíců od data dodání, případně montáže, nejdéle však dvacet šest (26) měsíců ode dne, kdy bylo zboží připraveno k převzetí ve společnosti prodávajícího. Byly-li současně se zbožím předány záruční podmínky výrobce, mají přednost před ustanovením Podmínek.

8.2. Zjistí-li kupující vady týkající se funkčnosti dodávaného zboží, je povinen do pěti (5) dnů od jejich zjištění odeslat písemnost, ve které oznámí prodávajícímu vady; součástí tohoto oznámení je:
a)  přesná identifikaci dodávaného zboží s uvedením čísla smlouvy nebo číslo výdejky;
b) popis a rozsah vady;
c) fotodokumentace, z níž je zřejmá povaha a rozsah vad, je-li pořízení fotodokumentace možné s ohledem na povahu vady;
d) uvede volbu svého nároku z odpovědnosti za vady podle článku 9 pro případ, že bude reklamace oprávněná.

8.3. Nemá-li oznámení vad náležitosti podle odst. 8.2., nejedná se o účinné oznámení vady.

8.4. Uplynutím záruční doby podle odst. 8.1. se nároky z vad promlčují.

8.5. Své stanovisko k reklamaci je povinen prodávající oznámit do deseti (10) pracovních dnů od doručení oznámení podle odst. 8.2.

8.6. Odpovědnost za vady uvedené v tomto článku nevzniká, jestliže byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající, rovněž se nevztahuje na případy, kdy dojde ke vzniku vady nesprávnou manipulací, či skladováním zařízení v rozporu s návodem obsluze, nebo jinými podmínkami stanovenými výrobcem, které kupující nemohl znát.

9. Nároky z vad

9.1. Má-li zboží vady podle článku 7, má kupující tyto nároky z vad:
a) výměnu vadného dílu za nový;
b) dodání chybějícího zboží;
c) opravu vady zboží;
d) slevu do výše ceny poškozeného nebo vadného dílu, nejvýše však do 5 % celkové ceny dodávaného zboží bez DPH;
e) odstoupení od smlouvy.

9.2. Má-li zboží vady podle článku 8., má kupující tyto nároky z vad:
a) odstranění vady zboží;
b) slevu do výše ceny vadného dílu, nejvýše však do 5 % celkové ceny dodávaného zboží bez DPH.

9.3. Nároky podle odst. 9.1, a 9.2.nelze bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího:
a) uplatnit současně;
b) měnit.

9.4. Do odstranění vady není kupující povinen platit část kupní ceny, která odpovídá jeho právu na slevu z kupní ceny.

9.5. Náklady spojené s realizací nároků z vad nese prodávající.

9.6. Prodávající nepředpokládá, že kupujícímu může vzniknout škoda vyšší, než je hodnota dodávaného zboží.

10. Kupní cena

10.1. Kupní cena za zboží bude stanovena dle aktuálního ceníku prodávajícího umístěného na webových stránkách www.compointeriery.cz nebo na základě dohody smluvních stran v návrhu smlouvy.

10.2. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká dodáním zboží kupujícímu, nestanoví-li smlouva jinak.

10.3. Kupní cena bude placena způsobem a ve lhůtách uvedených v daňovém dokladu předávaném se zbožím.

10.4. Prodlení s placením kupní ceny vzniká marným uplynutím data splatnosti. Nezaplacení kupní ceny s prodlením delším než patnáct (15) dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10.5. Kupní cena se považuje za zaplacenou připsáním celé částky na účet prodávajícího.

10.6. Nezaplatí-li kupující kupní cenu v souladu s odst. 10.1 až 10.5., je prodávající oprávněn pozastavit plnění dílčích plnění podle Smlouvy a plnění z jiných smluv s kupujícím, a to až do zaplacení všech splatných pohledávek kupujícím.

10.7. Skutečnost, že došlo při přepravě zboží ke ztrátě originálu faktury či jiného dokladu zasílaného se zbožím, neopravňuje kupujícího k odkladu placení kupní ceny. Dojde-li ke ztrátě dokladů uvedených v předchozí větě, je kupující povinen oznámit to do dvou (2) dnů od převzetí zboží prodávajícímu; prodávající je povinen bezodkladně zaslat kupujícímu číslo účtu, na který má být kupní cena placena a bez zbytečného odkladu také opis ztracených dokladů.

10.8. Kupující je povinen zabezpečit platbu tak, aby na účet prodávajícího byla po odečtení případných bankovních poplatků připsána částka odpovídající celé dohodnuté kupní ceně. Bude-li připsána částka nižší než kupní cena z důvodu, že od ní byly odečteny bankovní poplatky, je prodávající oprávněn požadovat vyrovnání vzniklého rozdílu a navíc smluvní pokutu ve výši jedné poloviny nepřipsaného rozdílu.

10.9. Uplatní-li kupující reklamaci, není to důvodem nezaplacení i jen části kupní ceny.

11. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

11.1. V případě prodlení kupujícího s placením jakékoliv peněžité částky podle této smlouvy může prodávající požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím krom úroku z prodlení dle odst. 11.1. také úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Kupující se zavazuje takovou smluvní pokutu uhradit.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti (14) dní ode dne převzetí zboží.

12.2. Stanoví-li tato smlouva, nebo obecně závazný právní předpis, že došlo k podstatnému porušení smlouvy, může strana, která smlouvu neporušila, od této smlouvy odstoupit.

12.3. Došlo-li k překročení dodací lhůty ve smyslu odst. 4.2. z důvodu nesplnění podmínek sjednaných mezi prodávajícím a jeho smluvním partnerem (zpravidla výrobcem), je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž prodávající.

12.4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné.

13. Ustanovení o formě

13.1. Smlouvu mezi stranami lze měnit pouze písemně.

13.2. Písemnou formou strany rozumějí písemnost v listinné podobě a e-mailem pokud je podepsán osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní stranu.

13.3. Byl-li použit k písemné komunikaci e-mail, je adresát písemnosti oprávněn si do tří (3) pracovních dnů od doručení e-mailu vyžádat ještě další podobu písemnosti (například listinu). Nebude-li doplněna další podoba listiny v době přiměřené od doručení žádosti, nebude se e-mailová zpráva požadovat za doručenou.

13.4. Odstoupení od smlouvy se oznamuje:
a) e-mailem, nebo
b) dopisem zaslaným držitelem poštovní licence.

13.5. Pro použití a účinky zaručeného elektronického podpisu a datových schránek platí obecně závazné právní předpisy.

14. Vyšší moc

14.1. Stane-li se plnění jedné ze stran nemožným v důsledku změn, které mají svou povahu v politických, ekonomických, přírodních a provozních událostech a změnách, není strana v době trvání takové překážky odpovědná za neplnění svých smluvních povinností, pokud překážku sama nezavinila a pokud překážku nebylo možno prostředky, které má běžně k dispozici, odvrátit nebo překonat.

14.2. Za okolnosti vyšší moci podle odstavce 14.1. strany považují zejména stávky v oblasti dopravy, embarga, živelné pohromy, teroristické útoky, dlouhodobé výpadky dodávek energie či nehody způsobující dopravní kolaps.

14.3. Za vyšší moc podle odst. 14.1. se nepovažuje okolnost, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů (insolvence).

14.4. Strana, které překážka brání splnění povinností ze smlouvy, o tom zpraví písemně protistranu bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá za škodu, která neoznámením vznikne.

14.5. Působení vyšší moci vylučuje nárok na smluvní pokutu.

15. Závaznost obchodních podmínek

15.1. Prodávající prohlašuje, že smlouvy uzavírá pouze na základě těchto obchodních podmínek.

15.2. Kupující podpisem smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dodacími podmínkami a souhlasí s nimi.

15.3. Je-li některé ustanovení dodacích podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky dodacích podmínek vyžadují písemnou formu.

16. Ujednání o právním režimu

16.1. Dokumenty, jež byly vyměněny nebo jsou používány stranami, mají toto pořadí přednosti:
a) smlouva mezi stranami, její změny a doplňky;
b) cenová nabídka přiložená ke smlouvě podle odstavce 16.1., pokud na ni smlouva podle odstavce 16.1. odkazuje;
c) ostatní dokumenty, o kterých se zmiňuje smlouva podle odstavec 16.1, které byly odsouhlaseny oběma stranami;
d) obchodní podmínky;
e) ostatní dokumenty předávané spolu se smlouvou, pokud jsou závazné podle obecně závazných právních předpisů.

16.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

17. Ochrana autorských práv

17.1. Prodávající jakožto provozovatel webových stránek www.compointeriery.cz na je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková autorská práva k e-shopu a k webové prezentaci a jejímu obsahu. Veškerá práva, včetně autorských práv, jsou ve vlastnictví prodávajícího nebo disponuje výhradní licencí k jejich publikaci na svých webových stránkách.

17.2. Veškeré texty, obrazové a jiné datové soubory, jakož i design stránek jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem.

17.3. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nesmí být jakékoli materiály (obsah webových stránek) uvedené v odst. 17.2. kopírovány, rozmnožovány, upravovány, využívány byť pro potřeby kupujícího a jeho prezentaci a dále šířeny v jakékoliv formě. Kupující nejsou oprávněni kopírovat loga výrobců a veškerého dalšího obsahu byť v dobré víře publikovat na svých webových stránkách nebo je jiným způsobem využívat bez kvalifikovaného písemného souhlasu uvedeného shora. Neoprávněné použití materiálů z e-shopu bude jakožto neoprávněný zásah do autorských i majetkových práv prodávajícího považováno za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě má prodávající právo na náhradu škody.

18. Ochrana osobních dat

18.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího vymazat z naší databáze. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávajícího nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

18.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení článku 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

18.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

18.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.